Admitere Admitere la master

Admitere la master

În această secţiune, vă oferim informaţii despre:

 • Oferta facultăţii (aici)
 • Acte necesare înscrierii (aici)
 • Evaluarea candidaţilor (aici)
 • Acreditare specializări (aici)
 • Documente utile (aici)
 • Taxa de înscriere (aici)
 • Calendarul înscrierii (aici)
 • Posterul admiterii (aici)
Oferta noastră

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică propune la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2017 locuri pentru următoarele domenii şi programe de studii universitare de master: aici.

 

 

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică propune la concurs în sesiunea IULIE 2017 locuri pentru următoarele domenii şi programe de studii universitare de master:

  • Domeniul Ingineria Sistemelor cu două programe de studii universitare de master, 63 de locuri la buget și 27 locuri cu taxă:
   • Master în Sisteme Automate Încorporate - 33 de locuri bugetate, 17 locuri cu taxă; master sprijinit de firmele SC Hella SA Romania, Continental Corporation (Continental Automotive Systems SRL Sibiu), CS Romania SA, Pirelli Tyre Romania SRL, RELOC SA - Electroputere VFU Craiova, SC Softronic SRL Craiova. Vizualizare plan de învățământ aici;
   • Master în Tehnologii Informatice în Ingineria Sistemelor - 30 de locuri bugetate, 10 locuri cu taxă; master sprijinit logistic de firmele SC Hella SA Romania, CS Romania SA, SC Softronic SRL Craiova. Vizualizare plan de învățământ aici;
  • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei cu trei programe de studii universitare de master, 74 de locuri la buget și 53 locuri cu taxă:
   • Master în Information Systems for e-Business, 25 locuri la buget si 15 locuri cu taxa - sponsorizat de compania Pirelli. Vizualizare plan de învățământ aici;
   • Master în Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor, 23 locuri la buget si 12 locuri cu taxa - sponsorizat de compania NetDania Craiova. Vizualizare plan de învățământ aici;
   • Master în Inginerie Software, 26 locuri la buget si 24 locuri cu taxa - sponsorizat de Ubisoft Craiova. Vizualizare plan de învățământ aici;
  • Domeniul Mecatronică şi Robotică cu programul de studii universitare de master, 25 de locuri la buget şi 15 locuri cu taxă:
   • Master în Sisteme de Conducere în Robotică. Vizualizare plan de învățământ aici.

Numărul total de locuri scoase la concurs în sesiunea din IULIE - SEPTEMBRIE 2017 este de 172 de locuri la buget și 95 de locuri cu taxă.

 

Evaluarea candidaţilor

Selecţia candidaţilor pentru examenul de admitere IULIE - SEPTEMBRIE 2017 se va face pe domenii, astfel:

 • 100% din nota finală va fi dată de media obţinută de candidat la examenul de licenţă/diplomă;
 • absolvenții din alte domenii vor susține un interviu de verificare a cunoștințelor specifice din domeniul de master, conform tematicii afișate aici

În situația în care există medii egale, criteriul de departajare a candidaților va ține cont de:

 • nota obținută la examenul de licență/diplomă la proba I - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. 
Acreditare specializări

Toate cele şase programe de studii universitare de master de mai sus sunt acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (HG595/2015ARACIS).

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită la secretariatul facultăţii.

Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită la secretariatul facultăţii. Cuantumul acestei taxe este de 100 de RON indiferent de domeniu, respectiv numarul de domenii alese de studii masterale. Taxa este de 20 de RON pentru fiecare domeniu de studiu de master, suplimentar ales la o a doua facultate.

Acte necesare înscrierii

Fiecare candidat va avea la înscriere un dosar A4 cartonat, tip plic, în care îşi va prezenta documentele solicitate pentru înscriere, conform listei de mai jos (lista documentelor poate fi consultată în format electronic aici). În plus, coperta dosarului de admitere va fi completată de candidat după modelul pus la dispoziţia candidaţilor în format electronic aici sau pe suport tipărit în locaţia de înscriere/secretariatul comisiei de admitere.

1. Fişa de înscriere (se completează la secretariatul comisiei de admitere din clădirea facultăţii);

2. Diploma de bacalaureat în original (sau în copie conformă cu originalul, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiilor de admitere care au atribuții în acest sens prin compararea celor două documente) şi copie nelegalizată;

3. Diploma de licenţă în original (sau în copie conformă cu originalul, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiilor de admitere care au atribuții în acest sens prin compararea celor două documente) şi copie nelegalizată. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE 2017, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat;

4. Suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă în original (sau în copie conformă cu originalul, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiilor de admitere care au atribuții în acest sens prin compararea celor două documente) şi copie nelegalizată. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE 2017, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat;

5. Certificatul de naştere în copie legalizată (legalizarea se poate efectua și de către membrii comisiilor de admitere dacă se prezintă originalul). După compararea celor două documente, originalul se restituie candidatului;

6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată (legalizarea se poate efectua și de către membrii comisiilor de admitere dacă se prezintă originalul). După compararea celor două documente, originalul se restituie candidatului;

7. Cartea de identitate în copie nelegalizată (plus originalul pentru confruntare);

8. Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie) care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;

9. Trei fotografii ¾ (tip buletin/carte de identitate);

10. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget, model accesibil aici;

11. Angajamentul semnat al candidatului (modelul se găseşte în format electronic aici sau pe suport tipărit la secretariatul comisiei);

12. Date suplimentare de contact ale candidatului (persoană de contact, telefon fix şi mobil, adresă de poştă electronică);

13. Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverințe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariații ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovada de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare);

14. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la secretariatul comisiei de admitere şi tot aici se primeşte şi chitanţa corespunzătoare); Candidaţii declaraţi admişi trebuie să depună diploma de licenţă/inginer și suplimentul la diploma de licență/inginer în original până la data de 01.11.2017. Dacă la termenul fixat prin contractul-angajament nu se depune diploma de licenţă în original, candidaţii respectivi pierd locurile obţinute prin concurs.

 

Documente utile

Rezumatul documentelor utile pentru candidații care se prezintă la secretariatul admiterii poate fi consultat în lista următoare:

 • Actele necesare înscrierii - aici
 • Angajamentul candidatului - aici
 • Anunțul relativ la testul de limba engleză - aici 
 • Declarația candidatului relativă la opțiunea BUGET sau TAXĂ - aici
 • Calendarul inscrierii, examenele si graficul confirmarii locurilor - aici
 • Lista programelor de studiu ale facultății A.C.E. - aici 
 • Model completare copertă dosar plic - aici 
 • Anunt pentru candidatii interesati de cazare in caminele universitatii - aici 
 • Programul de lucru al secretariatului A.C.E. pe perioada admiterii - aici